Epoch 81 / Slot 20271

96237fcffe8e6ee4f67da658a58fa38b8d4d792f43be94245db859540c2bbf39

07 Nov 2018 14:21:51